Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

18. ledna 2024

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace je členem České asociace pečovatelské služby


Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace se stala, po vzájemné dohodě a se souhlasem zřizovatele Statutárního města Most, členem České asociace pečovatelské služby.


Česká asociace pečovatelské služby sdružuje více než 200 organizací poskytujících terénní sociálně-zdravotní služby. Její úlohou je prosazování zájmů svých členů, zastřešení společných aktivit členů, informování veřejnosti o terénních pečovatelských službách, platforma pro komunikaci, systém profesního vzdělávání atd.


Priority ČAPS:
- Rozvíjet terénní a ambulantní sociální služby pro seniory a zdravotně postižené občany tak, aby mohli co nejdéle zůstávat v přirozeném domácím prostředí.
- Systematicky vzdělávat pracovníky sociálních služeb a jejich management.
- Propojovat sociální a zdravotní služby pro občany v domácnosti, maximálně zefektivnit poskytované sociální služby pomocí orientace na péči v domácnosti.
- Rozvíjet sdílenou péči, na které se podílejí společně poskytovatel sociálních služeb, rodina a blízké osoby a komunální služby v místě bydliště.


ČAPS | Česká asociace pečovatelské služby (caps-os.cz)


MSSS v Mostě – p. o. provozuje Pečovatelskou službu, ul. Komořanská 818, 434 01 Most. Posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, tělesného, zdravotního postižení či chronického onemocnění, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci. Pečovatelská služba umožňuje lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.


Rok 2024 = rok rozvoje péče o neformálního pečovatele.
Chceme poskytovat kvalitnější servis neformálním pečovatelům – především rodinným a blízkým pečujícím osobám. Například formou praktických informací o síti sociálních a zdravotních služeb a vhodných postupech při péči o osobu se sníženou soběstačností v domácnosti.


Nové metodiky edukace neformálních pečujících budou obsahovat efektivní způsoby zprostředkování informací, nástroje komunikace, bariéry komunikace, prezentační dovednosti, práce se zpětnou vazbou, reakce na otázky a námitky a překonání obtížných situací v práci s neformálními pečujícími.